Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Verimlilik | Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

Türk Telekom’un sürdürülebilirlik yaklaşımı

Dünyada iletişim ve haberleşme sektörü; ekonomi, inovasyon, sağlık, eğitim ve sosyal eşitliğin sağlanması, çevrenin korunması ve iklim kriziyle mücadele, emisyonların azaltılması, hayat kalitesinin gelişimi ve daha birçok alanda temel çözüm araçları sunuyor. Sektör böylece küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da doğrudan hizmet ediyor.

Türk Telekom, güçlü bir finansal performansa erişebilmenin yanı sıra paydaş kitlesi için değer üretmeyi de sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak kabul ediyor.

Türk Telekom, ülkenin bilgi toplumuna dönüşümü sürecinde teknolojiyi kullanarak daha yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlamayı ve tüm paydaşları için sürdürülebilir bir değer yaratabilmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Şirket; uzun vadeli, güçlü ve başarılı bir iş modeli için, çalışma ortamını Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile güçlendirmeyi ve yürüttüğü faaliyetlerin ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal etkilerini yakından izleyerek etkin bir biçimde yönetmeyi hedefliyor.

Dijital çağa geçişte paydaşları için değer yaratma stratejisi ile yola çıkan Türk Telekom, nihai hedefte paydaşlarının da toplum için değer üretmesine destek verecek şekilde ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışıyor. Bu yaklaşımdan hareketle Türk Telekom, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit edip paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirliyor. Şirket söz konusu politikaları; çevreye, çalışanlarına, tüm menfaat sahiplerine ve topluma karşı sorumlulukları, yükümlülükleri ve görevleri ışığında şekillendiriyor.

“Herkes için erişilebilir iletişim” prensibiyle toplumun bütün kesimlerine dokunmayı, toplumdaki dijital uçurumu ortadan kaldırmayı amaç edinen Türk Telekom, bu hedef doğrultusunda, ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılmakta güçlük yaşayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getiriyor.

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olan Türk Telekom; tüm iş süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alıyor.

Türk Telekom, güçlü kurumsal yönetişim bakış açısıyla işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almak için azami gayreti gösteriyor. Aksi bir durumda Şirket, iyi niyet kuralları ve Evrensel İnsan Hakları çerçevesinde ve imkanları ölçüsünde söz konusu hakların korunmasını sağlıyor.

Türk Telekom; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim-ÇSY (Environment, Social and Governance-ESG) odak alanları ve prensiplerine dair genel bir yaklaşım sergiliyor. “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile çalışmalarını yürüten Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağı konusunda taahhüt vererek iş yapış şeklinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendisine rehber ediniyor.

2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan Türk Telekom, Endeks’teki tek telekom şirketidir. Türk Telekom aynı zamanda oluşturulduğu 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer alıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında örnek gösterilen uygulamaları, Türk Telekom’un BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki başarılı performansında önemli rol oynuyor. Şirket, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdiği yıldan bu yana skorunu yükseltmeye devam ediyor.

Uluslararası FTSE4Good endeksinde de yer alan Türk Telekom’un, 2021 yılında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda attığı adımlar ve geliştirmeler sayesinde özellikle çevre ve yönetişim başlıklarındaki notu sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türk Telekom, 2021 yılı içerisinde Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirmede çevre yönetim sistemi ile çevre yönetim sertifikası puanlarını artırarak risk skalasını düşürdü.

Türk Telekom, MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle gizlilik ve veri güvenliği başlığında önemli bir not artışı kaydederek genel notunu BBB’den A’ya yükseltti.

Türk Telekom, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, dünyanın en prestijli çevre projelerinden biri olarak kabul edilen ve uluslararası bir inisiyatif olan Karbon Saydamlık Projesine (Carbon Disclosure ProjectCDP) 2011 yılından itibaren raporlama yapıyor.

Türk Telekom, kurumların sürdürülebilirlik alanında sorumluluk alması gerekliliğinin bilincindedir. 51,8 milyon müşterisi, 35.868 çalışanı ile Türkiye’nin tüm illerinde faaliyet gösteren Şirket, özellikle yaşanan büyüme ve hızlı dönüşüm ile artabilecek çevresel ve sosyal etkileri yönetmek amacıyla, negatif etki alanlarını azaltarak ve toplum için pozitif sonuç yaratacak çalışmaları destekleyerek iki eksende ilerliyor.

Türk Telekom, kişisel verilerin korunması konusunu tüm dahili ve harici iş süreçlerinde ön planda tutarak verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri alıyor. Şirket, telekomünikasyon sektörünün yapısı gereği ilgili kişi ve işlenen veri çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle tüm çalışmalarını büyük bir disiplin ve farkındalıkla yürütüyor.

 

Sürdürülebilirlik odak alanları

Türk Telekom, sürdürülebilirlik stratejisinin başarısı için çalışanlar ile iş birliği içinde olmanın önemine inanıyor. Şirket’te farklı seviyelerde görev yapan yöneticiler ve çalışanlar, sürdürülebilirlik süreçlerine katkı ve destek sağlıyor, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi uygulanmasında görev alıyor.

Türk Telekom sürdürülebilir bir geleceğin tasarlanmasında odak alanlarını aşağıdaki şekilde tanımlıyor:

  • Güven Odağı-Sorumlu İş Yapma
  • İklim Değişimi ve Çevre Odağı
  • İnsana Değer Odağı
  • Müşteri Odağı
  • Topluma Katkı Odağı

 

Sürdürülebilirlik Komitesi

Türk Telekom, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte Şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi hedefine ulaşma yolunda üst yönetimin katılım ve sahipliğini önemsiyor. Bu yaklaşım ile oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi, uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejilerini belirliyor, sürdürülebilirlik faaliyetlerini gözden geçiriyor ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında değerlendirmeler yapıyor.

Yönetim temsilcilerinden oluşan Komite, CEO liderliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kurum içinde sürdürülebilirlik genel koordinasyon ve yönetim çalışmalarını, Komite sekretaryası görevini de üstlenen Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı yürütüyor.

Sürdürülebilirlik Komitesi, operasyonel faaliyetlerin ilgili sorumlular tarafından etkin bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak ve ekipler arası koordinasyonu sağlamak için Şirket’in öncelikli konularına ilişkin sürdürülebilirlik çalışma grupları oluşturuyor.