İç Denetim

Türk Telekom’da stratejik hedeflere ulaşılması, faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması, finansal bilgilerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun temini, müşterilerin kişisel verilerinin ve Şirket varlıklarının korunması ile kanun, düzenleme, politika ve prosedürlere uyumun sağlanması amacıyla Şirket nezdinde gerekli iç kontrol ortamı oluşturulmuştur.

Türk Telekom İç Denetim Başkanlığı, Türk Telekom ve tüm Grup şirketlerinde; risk yönetimi, iç kontrol, ilgili mevzuatlara uyum ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İç Denetim Başkanlığı, faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla gerçekleştirebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslardan aldığı yetki ve sorumluluk ile doğrudan Yönetim Kurulu’nun bir parçası olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, iş süreçlerinde yer alan ve stratejik hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin azaltılması için oluşturulmuş mevcut iç kontrollerin etkinliği değerlendirilmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen kontrol zafiyetlerinin sebep ve etkileri analiz edilerek, problemlerin giderilmesine yönelik yönetim aksiyon planları ilgili birimlerden alınmakta ve bu aksiyonların zamanında uygulanıp uygulanmadığı İç Denetim Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. Denetim faaliyetleri dışında, gerekli durumlarda inceleme ve soruşturma faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Başkanlık, çalışmalarını Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu standartlara uyum gereği kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir değerlendirme ekibi tarafından en azından beş yılda bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilen kalite değerlendirme çalışması neticesinde; Türk Telekom İç Denetim Başkanlığı, faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun yürütüldüğüne dair olumlu görüş almıştır.

Başkanlık, çalışanlarının mesleki yetkinlik ve gelişimine önem vermekte ve denetim alanında başta uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaları konusunda denetçileri teşvik etmektedir. Başkanlık denetçilerinin çoğunluğu, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), CFE (Certified Fraud Examiner) ve SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) gibi uluslararası ve ulusal düzeyde kabul gören sertifikalara sahiptir. Denetim ekipleri yetkinlikleri çerçevesinde, finans, operasyon, bilgi teknolojileri ve uyum denetimleri gerçekleştirmektedir.​